Σ.Ε.Ο.Τ.Α.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
VIDEO
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVE
ΕΡΤ1 - LIVE
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΙ & ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


                                       

                                        
                                          


 
 
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας. ΦΕΚ Β' 334  13/2/2014
 
 

Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ΒΕΤΩΧ-Ε07  25/2/2013


Κινητικότητα υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τη υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  ΦΕΚ Β 386-21/2/2013


Εγκύκλιος για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων ΝΠΙΔ - Οδηγίες για την κατάταξη των
υπηρετούντων υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου_Β4Μ7Χ-0ΦΕ  14/12/2012Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το Πρόγραμμα Κινητικότητας και την Ενίσχυση της Πειθαρχικής Ευθύνης
στο ΔημόσιοΠολυνομοσχέδιο - Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016


Διευκρινιστική Εγκύκλιος << Διαθεσιμότητα & Αργία - Κατάργηση Θέσεων ΙΔΑΧ >>
Β4ΣΨΧ-Μ3Υ  12/11/2012Ν. 4093 - 2012  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016


Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς - Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών


Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες


Ν. 4047 - 2012  Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
<< Κατεπείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προυπολογισμού Έτους 2011 >>
<< Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων Εφαρμογής του Ν. 4024-2011 >>Συμπληρωματική Εγκύκλιος Εργασιακής Εφεδρείας  457ΒΧ-Ν1Κ  8/11/2011


Ν. 4024 - 2011  Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο, Εργασιακή εφεδρεία 2012-2015


Καθορισμός Ωρών Εβδομαδιαίας Εργασίας, Προσέλευσης και Αποχώρησης των Υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού και των Λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ωρών Εισόδου του Κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες
4ΑΜ7Χ-ΥΕΔ  10/8/2011Ν. 3852 - 2010  Πρόγραμμα ΚαλλικράτηςΕργατική Νομοθεσία


Ν. 3660 - 2008  Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις για τους Αποχωρούντες από την Υπηρεσία
Συνταξιοδοτικά Θέματα Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.Ν. 3584 - 2007  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων


Ν. 3528 - 2007  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.Ν. 1264 - 1982  Για τον Εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την Κατοχύρωση
των Συνδικαλιστικών Ελευθεριών των Εργαζομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
VIDEO
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVE
ΕΡΤ1 - LIVE